Profil & historik

Lidt om Skodborg Børnehave…

I følge grundstensdokument nedlagt i børnehaven i 1968, berettes det, at i sommeren 1965 lagde Ida Marie Jepsen indtegningslister ud til byens handlende. Skodborg Husmoderforening afholdt møde den 11. marts 1966, hvor et arbejdsudvalg blev nedsat.

 I 1967 var 36 børn tilmeldt og Skodborg Sogneråd anbefalede bygning af en børnehave til 40 børn. Denne skulle drives som en selvejende institution.

I 1968 kom endelig byggetilladelse fra Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorg, og børnehaven blev projekteret til kr. 260.000. Selve byggeriet var udliciteret til lokale håndværkere. I de første år betalte forældrene kontingent månedsvis til lederen, som førte protokol til fremvisning i bestyrelsen.

I dag, 2010, kan børnehaven rumme 54 børn; den er stadig selvejende og i årerne der er gået, er der sket løbende renovering og tilbygning, således at institutionen fremstår tidssvarende med de muligheder og behov, der er til en moderne daginstitution.

Børnehaven har en dejlig legeplads midt i et roligt villakvarter med klatrestativ, gynger og et særligt ”væksthus” med masser af mulighed for at udforske planter, træ og mekanik.

Børnene er inddelt i 3 grupper, fordelt således at de mindste børn, fra 2,0 – ca. 3 år, holder til i en gruppe og børnene fra 3-6 år er fordelt i to andre grupper i huset.

Det kan være overvældende at begynde i børnehave; derfor har vi en gruppe særligt til de mindste børn. Når barnet bliver ca. 3 år, rykker det videre til en af de andre grupper, hvor det skal være indtil skolestart.

I basistiden, mellem klokken 9.45 – 12.30 er børnene fordelt i grupperne. I den øvrige tid er der mulighed for at lege eller være med i aktiviteter sammen med kammerater fra de andre grupper.

Vi prioriterer flg. højt: nærvær, glæde, tryghed omsorg, stabilitet og venskaber.

Vi vil gerne være med til at give børnene mulighed for at få de input i hverdagen, som skal til for at børnene kan tilegne sig redskaber til deres egen identitetsdannelse i livet.

Vi bruger ”Trin for trin”; et redskab som er med til at styrke barnets selvværd, at få forståelse for fællesskabet og anerkendelse af vigtighed af fællesskabet i vores moderne samfund. Trin for trin er et redskab til udvikling af barnets kompetencer.

Vi er meget bevidste om at udbygge arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger, for at understøtte den pædagogiske indsats og kvalitet i børnehaven. Vi kan på baggrund af kvalitetsoplysningerne og ”Trin for trin”, blive endnu bedre til at reflektere og dokumentere praksis. På den måde gives børnene det bedst mulige udbytte af deres tid i børnehaven. Hverdagen skal være værdifuld for alle; derfor har vi også særligt fokus på værdibaseret ledelse.

På baggrund af ordene ”tryghed” og ”glæde” har vi fastsat vores mål, som er:

”Skodborg Børnehave – et dejligt sted at være.”

Der er stort engagement og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Disse stærke sider skal ledelsen være med til at styrke og fastholde bl.a. gennem et godt arbejdsmiljø.

Med venlig hilsen

Personalet i Skodborg Børnehave